Wrzuć na luz

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NALUZ.PL

SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
6. WARUNKI WYKONANIA USŁUGI
7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH
PROCEDUR
9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
11. ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTU – TREŚCI I USŁUGI CYFROWE
12. OPINIE O PRODUKTACH
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
14. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Ten Regulamin Sklepu Internetowego został przygotowany przez prawników serwisu Prokonsumencki.pl. Sklep Internetowy
www.naluz.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach
Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są
nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie
mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących
przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej
niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je

stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.naluz.pl prowadzony jest przez SONIĘ KŁOBUCHOWSKĄ
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SONIA KŁOBUCHOWSKA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Stefańskiego 3, 61-415 Poznań, NIP
6222571924, REGON 521334960, adres poczty elektronicznej: sonia.klobuchowska@naluz.pl, numer telefonu: 696 039
146.
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu
Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień
niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy
i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności
zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie
Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a
także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie
ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych
osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem
wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
1.4. Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Strona 2 z 10
1.4.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4.3. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych
przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności
prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.5. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom
automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje
o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.4.6. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym (1) treść cyfrowa, lub (2) usługa (w tym usługa cyfrowa i inna niż
cyfrowa) będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.8. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.naluz.pl.
1.4.9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – SONIA KŁOBUCHOWSKA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
SONIA KŁOBUCHOWSKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania
działalności i adres do doręczeń: ul. Stefańskiego 3, 61-415 Poznań, NIP 6222571924, REGON 521334960, adres
poczty elektronicznej: sonia.klobuchowska@naluz.pl, numer telefonu: 696 039 146.
1.4.10. UMOWA SPRZEDAŻY – (1) umowa o dostarczanie Produktu (w przypadku treści cyfrowej lub usługi cyfrowej), (2)
umowa o świadczenie lub korzystanie z Produktu (w przypadku usługi innej niż cyfrowa oraz pozostałych Produktów)
zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za
pośrednictwem Sklepu Internetowego i niebędąca Produktem.
1.4.12. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do
czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.
827 ze zm.).
1.4.14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio
do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta
pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po
wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu
na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu
istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi
komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne
jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer
domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz
danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób
płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru
NIP.
2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega
zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania
składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.2. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu
Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola
„Zapisz się”.
2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość,
w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie
stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sonia.klobuchowska@naluz.pl lub też pisemnie na adres: ul. Stefańskiego 3, 61-415 Poznań.

Strona 3 z 10
2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
(1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3)
przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub
Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768.
2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami
mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób
trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę
obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych wskazany jest w pkt. 7. Regulaminu.
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia
za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.1 Regulaminu.
3.2. Cena Produktu lub wynagrodzenie za Produkt uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego podane jest w złotych
polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie lub wynagrodzeniu wraz z podatkami , a gdy charakter Produktu nie pozwala,
rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane,, a także o
kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie
można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu
Internetowego, w tym także w trakcie składania Zamówienia oraz w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się
Umową Sprzedaży. W razie Umowy Sprzedaży Produktu zawieranej na czas nieoznaczony lub obejmującej
prenumeratę Sprzedawca podaje w ten sam sposób łączną cenę lub wynagrodzenie obejmujące wszystkie płatności za
okres rozliczeniowy, a gdy Umowa Sprzedaży przewiduje stałą stawkę – także łączne miesięczne płatności.
3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia
3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta
Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.1 Regulaminu.
3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje
Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez
przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres
poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego
przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej
wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1)
udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,
o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
4.1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.1.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Paynow.pl – możliwe aktualne sposoby
płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz
na stronie internetowej https://www.paynow.pl/#payment_methods.
4.1.2.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za
pośrednictwem serwisu Paynow.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

4.1.2.1.1. Paynow.pl – spółka MBANK SPÓŁKA AKCYJNA (spółka mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-
950 Warszawa, kapitał zakładowy 168 840 628,00 zł (opłacony w całości), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025237, NIP: 5260215088, REGON:
001254524).
4.2. Termin płatności:
4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
5.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
5.1.1. Przesyłka elektroniczna w przypadku Produktu – treści cyfrowej, która polega na przesłaniu Klientowi za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania

Strona 4 z 10
Zamówienia unikalnego linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie Produktu. W wypadku
udostępnienia unikalnego linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie Produktu, Sprzedawca
zapewnia prawidłowość jego działania przez okres 30 dni od dnia udostępnienia, po tym terminie konieczny jest
kontakt ze Sprzedawcą celem ponownego udostępnienia. Sprzedawca zaleca w tym okresie pobranie Produktu i jego
zapis techniką cyfrową w pamięci komputera.
5.2. W przypadku Produktu będącego usługą, termin i sposób wykonania usługi określony jest w opisie Produktu na stronie
Sklepu Internetowego lub też może być przedmiotem indywidualnych ustaleń między Klientem i Sprzedawcą po
zawarciu Umowy Sprzedaży.
6. WARUNKI WYKONANIA USŁUGI
6.1. Niniejszy punkt 6 Regulaminu dotyczy Produktów stanowiących usługi. Usługi będące przedmiotem Umowy Sprzedaży
zawartej między Klientem a Sprzedawcą świadczone są najwcześniej po dokonaniu zapłaty zgodnie z pkt. 4
Regulaminu, zgodnie z opisem i zakresem usługi wskazanym Klientowi na stronach Sklepu Internetowego.
6.2. Dla prawidłowej realizacji usługi konieczne mogą być również dodatkowe ustalenia między Klientem a Sprzedawcą
poprzedzające rozpoczęcie wykonania usługi przez Sprzedawcę. W takim wypadku usługa świadczona jest na
warunkach ustalonych szczegółowo przez Klienta i Sprzedawcę, w szczególności w terminie i miejscu uzgodnionym
przez strony już po zawarciu Umowy Sprzedaży.
6.3. Domyślnie usługi świadczone są przez Sprzedawcę na odległość – za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej (konsultacje online) lub telefonicznie. Usługi mogą być świadczone w formie jednorazowej (w przypadku
zakupu jednej usługi) bądź w formie ciągłej (w przypadku zakupu pakietu usług) zgodnie z ustalanym z Klientem
terminarzem.
6.4. Sprzedawca jest odpowiedzialny za prawidłowość i rzetelność świadczonych usług. Sprzedawca dokłada wszelkich
starań, aby usługi wykonywane były zgodnie z obowiązującymi standardami, a także z zachowaniem zasad etyki
zawodowej i poufności oczekiwanych dla usług tego rodzaju.
6.5. Sprzedawca może posługiwać się przy wykonywaniu usług podmiotami trzecimi, którym zleci wykonanie części lub
całości usługi, z zastrzeżeniem, że odpowiada za ich zaniechania i działania jak za własne. Sprzedawca zapewnia przy
tym, aby wybrany przez niego podmiot odpowiedzialny za wykonanie usługi posiadał stosowne uprawnienia i wymagane
kwalifikacje do udzielania porad i informacji wchodzących w zakres usługi.
6.6. Klient może zrezygnować z usługi z ważnych przyczyn w drodze wypowiedzenia przesłanego Sprzedawcy co najmniej
drogą poczty elektronicznej (e-mail) lub w wiadomości SMS najpóźniej przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Klient
obowiązany jest w takim wypadku pokryć wydatki poniesione przez Sprzedawcę w celu realizacji usługi oraz uiścić
wynagrodzenie odpowiadające wykonanym przez Sprzedawcę do tej pory czynnościom.
6.7. Jeżeli przed rozpoczęciem świadczenia usługi nastąpi rezygnacja przez Sprzedawcę z przyczyn, za które Klient nie
ponosi odpowiedzialności, albo umowa zostanie rozwiązana lub wygaśnie z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron (w
szczególności zdarzeń o charakterze siły wyższej), Klient jest uprawniony do otrzymania pełnego zwrotu zapłaconych
kosztów.
6.8. W przypadku niewykonania usługi w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca
zobowiązuje się do zapewnienia wykonania usługi w innym uzgodnionym z Klientem terminie. O przewidywanych
zmianach Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta niezwłocznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na
adres Klienta podany w Zamówieniu lub przesłanie wiadomości SMS pod podany numer telefonu. W przypadku
nieprzyjęcia propozycji Sprzedawcy, Klient uprawniony jest do otrzymania zwrotu płatności za niezrealizowaną w
terminie usługę.
6.9. Powyższe postanowienia Regulaminu nie ograniczają ani nie wyłączają ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia
od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w pkt. 9 Regulaminu.
7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
7.1. Niniejszy punkt 7. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji
składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług
Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.
7.2. Reklamacja może zostać złożona na przykład:
7.2.1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sonia.klobuchowska@naluz.pl.
7.3. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności
rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do
zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3)
danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w
zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem
zalecanego opisu reklamacji.

Strona 5 z 10
7.4. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji
zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
7.5. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt)
związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o
podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie
reklamacji przez Sprzedawcę.
7.6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej
otrzymania.
7.7. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Poniżej wskazane są dodatkowe informacje
dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży:
7.7.1. W przypadku reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako
nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od
dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym
dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w
szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres
odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
7.8. Poza odpowiedzialnością ustawową na Produkt może zostać udzielona gwarancja – jest to odpowiedzialność umowna
(dodatkowa) i można z niej skorzystać, gdy dany Produkt jest objęty gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez
inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta lub dystrybutora). Szczegółowe warunki dotyczące
odpowiedzialności na podstawie gwarancji, w tym także dane podmiotu odpowiedzialnego za realizację gwarancji oraz
podmiotu uprawnionego do skorzystania z niej są dostępne w opisie gwarancji, np. w karcie gwarancyjnej lub w innym
miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku braku zgodności Produktu z umową
Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy oraz że gwarancja nie ma
wpływu na te środki ochrony prawnej.
7.9. Zawarte w punkcie 7.7.1 Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Klienta będącego
osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy
wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.
8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
8.1. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np.
poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i
narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące
możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się
polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.
8.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między
innymi udzielanie konsumentom informacji dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z
punktem konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2)
za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub
osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).
8.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego;
(2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji; lub (3) pomoc
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy
ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są
między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440
220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
8.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy
konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i
wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do
pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy
sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

Strona 6 z 10

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9.1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:
9.1.1. (1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni
usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że
po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) o
dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do
zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym
mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.
9.2. Z zastrzeżeniem pkt. 9.1 Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni
kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych
w pkt. 9.7 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o
odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
9.2.1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sonia.klobuchowska@naluz.pl.
9.3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta
oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 14 Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest
to obowiązkowe.
9.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
9.4.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od
objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w
przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od
objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów
przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
9.4.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
9.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
9.6. Produkty – treści cyfrowe lub usługi cyfrowe:
9.6.1. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej – Sprzedawca od dnia
otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane
osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Produktu – treści cyfrowych lub usługi
cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią
cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie
korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę; (3) zostały połączone przez
przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy
nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami,
którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3,) Sprzedawca na
żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez
konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. W
przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych
lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi
cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika, co nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w
zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze
strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu
maszynowego.
9.6.2. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest
zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
9.7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
9.7.1. W przypadku Produktu – usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu
takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty
oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub
wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa
spełnionego świadczenia.
9.8. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się dla umów zawartych od
dnia 1 stycznia 2021 r. również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio
związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Strona 7 z 10

10.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10.1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą
wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem. Ponadto od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów
zawartych od tego dnia niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie są skierowane i tym
samym nie wiążą Klienta lub Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chyba że zastosowanie do tych
osób postanowień zawartych w tym punkcie Regulaminu nie jest niedozwolone.
10.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie
Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
10.3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje
wyłączona.
10.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
10.5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości
albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
10.6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez
wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
10.7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną,
jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do
wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego
tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń
kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku
zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi
odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia
umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za
opóźnienie w przewozie przesyłki.
10.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
11.ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTU – TREŚCI I USŁUGI CYFROWE
11.1. Niniejszy punkt 11. Regulaminu określa domyślne zasady korzystania z Produktów – treści i usług cyfrowych dostępnych
w Sklepie Internetowym. Zasady te mają zastosowanie w razie braku ustalenia dla danego Produktu indywidualnych
warunków korzystania z Produktu lub w zakresie nieuregulowanym indywidualnymi warunkami (np. w przypadku licencji
udzielanej przez producenta danego Produktu zastosowanie będzie miała licencja producenta).
11.2. Prawa do Produktu, w tym także prawa autorskie w przypadku Produktów stanowiących utwór w rozumieniu Prawa
Autorskiego, przysługują Sprzedawcy bądź innym uprawnionym podmiotom trzecim.
11.3. Klient na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży jest uprawniony korzystać z Produktu w sposób oraz w zakresie
niezbędnym do korzystania z niego dla celów określonych Umową Sprzedaży, a w razie braku ich określenia dla celów,
w których zazwyczaj korzysta się z Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm
technicznych lub dobrych praktyk.
11.4. Korzystanie przez Klienta z Produktu możliwe jest wyłącznie dla użytku własnego Klienta, w tym w ramach prowadzonej
przez niego działalności gospodarczej, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Z zastrzeżeniem wyjątków
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące oraz odmiennych postanowień Umowy Sprzedaży: (1) Klient
nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim; (2) Klient nie jest uprawniony do wykorzystywania
Produktu w celach zarobkowych, w tym do wprowadzania Produktu do obrotu; (3) Klient nie jest uprawniony do
przenoszenia, sublicencjonowania ani upoważniania innych osób do korzystania z Produktu; (4) Klient nie jest
uprawniony do kopiowania, powielania, modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, odkodowywania, dekompilowania,
dezasemblowania lub jakichkolwiek innych prób ingerencji w Produkt, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia
prawidłowego korzystania z Produktu zgodnie z Umową Sprzedaży.
11.5. Korzystanie przez Klienta z Produktu możliwe jest przez czas określony Umową Sprzedaży.
11.6. Dostęp do Produktu udzielany jest poprzez przesłanie treści cyfrowych lub linku (adresu URL) umożliwiającego ich
odtworzenie na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
11.7. Sprzedawca może dokonać zmiany Produktu, która nie jest niezbędna do zachowania jego zgodności z Umową
Sprzedaży, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z uzasadnionych przyczyn, tj. zmiana jest niezbędna do
dostosowania treści cyfrowych lub usługi cyfrowej do nowego środowiska technicznego lub do wzrostu liczby
użytkowników lub z innych istotnych względów eksploatacyjnych – oraz wyłącznie w zakresie w jakim ta przyczyna

Strona 8 z 10
wpływa na zmianę. Sprzedawca nie może jednak dokonać zmiany Produktu dostarczanego w sposób jednorazowy.
Wprowadzenie zmiany, o której mowa powyżej, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie konsumenta, a
Sprzedawca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie. Jeżeli
zmiana, o której mowa powyżej, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp konsumenta do Produktu lub korzystanie z
niego, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o
właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia Umowy Sprzedaży bez zachowania
terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli
poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Prawo wypowiedzenia, o którym mowa w zadaniu poprzednim nie ma
zastosowania jeżeli Sprzedawca zapewnił konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów,
Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży, w stanie niezmienionym.
12.OPINIE O PRODUKTACH
12.1. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach oraz o Sklepie Internetowym na
zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.
12.2. Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest poprzez przesłanie opinii na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy:
sonia.klobuchowska@naluz.pl.
12.3. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym
Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub
pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może być
wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego.
12.4. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań
stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności
intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania
zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
12.5. Opinie są udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Produkcie).
12.6. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt.
W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów:
12.6.1. Opublikowanie opinii przesłanej do Sprzedawcy poprzedzone jest weryfikacją. Weryfikacja polega na sprawdzeniu
zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu
Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym, a w
przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez
zbędnej zwłoki.
12.6.2. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie,
czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo
skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu
Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.
12.7. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany
Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie
7. Regulaminu.
12.8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów
oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia
opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
13.2. Zmiana Regulaminu:
13.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest:
zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów lub terminów płatności lub dostaw, podlegania obowiązkowi prawnemu lub
regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług
Elektronicznych; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z
ochroną Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym
oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w
jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
13.2.2. Powiadomienie o proponowanych zmianach wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w
życie tych zmian, z zastrzeżeniem zmiana może być wprowadzona bez zachowania 15-dniowego okresu
powiadomienia w przypadku, gdy Usługodawca: (1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie
którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu
powiadomienia; lub (2) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i

Strona 9 z 10
bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i
Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi
zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W dwóch ostatnich przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim,
wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie
dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
13.2.3. W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) Usługobiorca ma prawo
rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia o proponowanych zmianach. Rozwiązanie
takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o
charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach,
zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w
dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane
zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o innym
charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy
przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już
składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
13.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem
obecnych konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
13.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
14. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)
Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

SONIA KŁOBUCHOWSKA
ul. Stefańskiego 3, 61-415 Poznań

naluz.pl
sonia.klobuchowska@naluz.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących
towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących
towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.