fbpx

Wrzuć na luz

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym https://www.naluz.pl (dalej jako: „Strona” lub „Serwis Internetowy”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla użytkowników Strony. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora Strony, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest Sonia Kłobuchowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sonia Kłobuchowska z siedzibą w Poznaniu, adres siedziby i adres do korespondencji ul. Stefańskiego 3A, 61-415 Poznań, NIP: 6222571924, REGON: 521334960.
Dane kontaktowe
e-mail: sonia.klobuchowska@naluz.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 696 039 146 (opłata zgodna z taryfą operatora) (dalej jako: „SK”, „Właściciel” lub „Administrator”).

Dane osobowe na Stronie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
Korzystanie ze Strony jest dobrowolne. Korzystanie ze Strony nie wymaga podawania przez użytkowników swoich danych osobowych, za wyjątkiem chęci skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego na stronie – w takim wypadku konieczne jest podanie swoich danych kontaktowych (wymóg umowny) w zakresie określonym w regulaminie korzystania ze strony (imię, adres email), a brak ich podania uniemożliwia wysłanie formularza kontaktowego.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 1 przetwarzane zgodnie z prawem; 2 zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; 3 merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; 4 przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania; 5 przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe Administratora:
ul. Stefańskiego 3A, 61-415 Poznań
e-mail: sonia.klobuchowska@naluz.pl,
numer telefonu kontaktowego: +48 696 039 146

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 1 osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 2 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 3 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub 4 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych użytkowników Strony przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych przez Administratora.

CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE

Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego użytkownika na Stronie. Administrator może przetwarzać dane osobowe na Stronie w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Podstawa prawna przetwarzania danych
– artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda na przetwarzanie danych);
– artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

Okres przechowywania danych:
– przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których dane te zostały zebrane lub jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń;
– przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata.

4. Maksymalny zakres przetwarzania danych: Imię, adres email.

ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

Dla prawidłowego funkcjonowania Strony konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. firma hostingowa). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim wypadku przekazanie takie jest realizowane wyłącznie w stosunku do dalszego podmiotu przetwarzający, który uczestniczy w programie Privacy Shield.

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy je posiada i gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych oraz tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Dane osobowe użytkowników Serwisu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Strony i świadczonych za jej pośrednictwem usług (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu). Administrator udostępnia zebrane dane osobowe użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO) ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

PLIKI COOKIES NA STRONIE

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą Stronę). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony w następujących celach: 1 realizacji podstawowych funkcjonalności Serwisu takich jak utrzymywania sesji, przechowywanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań; 2 dostosowywania zawartości Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka).

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Stronę i jej Administratora – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
– w przeglądarce Chrome
– w przeglądarce Firefox
– w przeglądarce Internet Explorer
– w przeglądarce Opera
– w przeglądarce Safari
– w przeglądarce Microsoft Edge

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Strony Administratora.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.NALUZ.PL

  1. O MNIE

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym https://www.naluz.pl (dalej jako: „Strona” lub „Serwis Internetowy”) jest Sonia Kłobuchowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sonia Kłobuchowska z siedzibą w Poznaniu, adres siedziby i adres do korespondencji ul. Stefańskiego 3A, 61-415 Poznań, NIP: 6222571924, REGON: 521334960.

Dane kontaktowe

e-mail: sonia.klobuchowska@naluz.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 696 039 146 (opłata zgodna z taryfą operatora) (dalej jako: „SK”, „Właściciel” lub „Administrator”).

  1. DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe Administratora:

Sonia Kłobuchowska

Stefańskiego 3A, 61-415 Poznań

e-mail: sonia.klobuchowska@naluz.pl,

numer telefonu kontaktowego: +48 696 039 146

  1. NOTA PRAWNA

Strona jest internetową stroną wizytówką działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora w zakresie wskazanym na Stronie. Strona ma charakter informacyjny – Administrator za jej pośrednictwem udostępnia m.in. informacje o świadczonych przez siebie usługach. Na Stronie Administrator zamieszcza także aktualności związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą oraz usługudawcy. Na stronie jest dostępny także formularz kontaktowy, który umożliwia zapis na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera Administratorem. Niniejsza Strona nie jest sklepem internetowym ani innym tego typu serwisem, za pośrednictwem którego byłoby możliwe zawarcie bezpośrednio umowy o korzystanie z usług Administratora. Oznacza to m.in. że opisy usług, reklamy, zdjęcia, wideo, grafiki i inne materiały reklamowe, cenniki i inne informacje dotyczące Administratora zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta.

  1. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań: 1 Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, 2 przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej, 3 zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768, 4 włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Strona jest dostępna publicznie dla wszystkich użytkowników Internetu. Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne oraz powinno odbywać się w sposób zgodny z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym wiążącymi przepisami prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego – jeżeli ma zastosowanie) i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora i innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazane jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

W każdej chwili możliwe jest zrezygnowanie z korzystania ze Strony poprzez przejście na inną stronę internetową, zamknięcie karty przeglądarki lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów, uwag lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony prosimy o kontakt z Administratorem korzystając z danych kontaktowych podanych na wstępie niniejszego regulaminu. W opisie zgłoszenia prosimy podać informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia oraz – jeżeli to konieczne dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych.

  1. USŁUGI ELEKTRONICZNE NA STRONIE

Na Stronie dostępny jest formularz newsletterowy umożliwiający zapis na newsletter Administratora. Korzystanie z niego jest dobrowolne i nieodpłatne..

Rozpoczęcie korzystania z formularza newsletterowego następuje po podaniu przez kontaktującą się osobę w formularzu zamieszczonym w zakładce „Home” i “Kontakt” widocznej na Stronie swojego imienia, adresu kontaktowego poczty elektronicznej do Administratora. Wysłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego wymaga następnie zatwierdzenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz kliknięcia pola akcji zamieszczonego pod formularzem – w tym momencie informacje objęte formularzem zostaje wysłane do Administratora. Zakończenie korzystania z formularza następuje z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez kontaktującego się formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

  1. DANE OSOBOWE
    Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Administrator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w ramach Strony, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (skorzystanie z formularza newsletterowego oraz ewentualne obowiązki ustawowe Administratora – jeżeli ma to zastosowanie).
  2. PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

  1. ODESŁANIA

Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności tam ustaloną. Niniejszy regulamin dotyczy tylko zasad korzystania z niniejszej Strony.