Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sonia Kłobuchowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sonia Kłobuchowska z siedzibą w Poznaniu, adres siedziby i adres do korespondencji ul. Stefańskiego 3, 61-415 Poznań, NIP: 6222571924, REGON: 521334960.
Dane kontaktowe
e-mail: sonia.klobuchowska@naluz.pl
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z koniecznością obsługi bieżących i przyszłym kontaktów ze strony Administratora w zakresie jego marki Wrzuć na Luz, podejmowane na podstawie Pani/Pana świadomej i dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Szczegółowy zakres czynności:
– przesłania informacji podsumowujących warsztat z rozwoju osobistego;
– przesyłania newslettera;
– przesyłanie informacji marketingowych o produktach i usługach marki Wrzuć na Luz;
– przechowywania danych do celów statystycznych i archiwizacyjnych;
– obsługi Twoich próśb związanych ze współpracą z Administratorem oraz przetwarzaniem Twoich danych osobowych;
Okres, przez który będą przetwarzane
Pani/Pana dane osobowe będą:
– przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na dalsze ich przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie wymagało Państwa świadomej i dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie;
– przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie – Kodeks cywilny.
Odbiorcy danych
Podmiot przetwarzający
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych (np. biuro rachunkowe, obsługa IT, usługi księgowe), w sytuacji, gdy przekazanie im danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia działalności Administratora.
Prawa osoby, której dane dotyczą
– Prawo do informacji (art. 15 RODO) w każdym momencie macie Państwo prawo uzyskać informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych oraz jakie informacje odnośnie Państwa przetwarzamy, celu ich przetwarzania, jak długo i według jakich kryteriów dane te są przechowywane i czy w związku, z tym stosowane jest profilowanie. Macie Państwo prawo do żądania od Administratora bezpłatnej kopii swoich danych osobowych. Za wszystkie inne kopie, o które Państwo wnioskujecie lub które wykraczają poza prawo do informacji danej osoby, jesteśmy uprawnieni do pobierania stosownej opłaty administracyjnej.
– Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) macie Państwo prawo do żądania natychmiastowego sprostowania przetwarzanych danych osobowych oraz – uwzględniając cele przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych. Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z prawa do sprostowania danych, możecie Państwo zwrócić się w każdej chwili do Administratora celem naniesienia niezbędnej korekty.
– Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) macie Państwo prawo żądać usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), gdy gromadzenie danych nie jest już konieczne, gdy Państwo odwołaliście zgodę na przetwarzanie danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub zostały pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowiązek prawny do usunięcia danych zgodnie z prawem UE lub prawem narodowym. Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przeważające prawo do swobodnego wyrażania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego, usunięcie danych nie jest możliwe z tytułu ciążących na Administratorze obowiązkach archiwizacyjnych lub gromadzenie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.
– Prawo do ograniczenia (art. 18 RODO) macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy kwestionujecie Państwo poprawność danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, odmawiacie Państwo usunięcia swoich danych osobowych i żądacie w zamian ograniczenia przetwarzania, gdy konieczny cel przetwarzania przestaje istnieć lub sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1, dopóki nie ustalono jeszcze, czy uprawnione interesy z naszej strony przewyższają Państwa interesy.
– Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) macie Państwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w powszechnie stosowanej formie, by przekazać je bez uszczerbku innej jednostce odpowiedzialnej, jeśli np. istnieje zgoda z Państwa strony i przetwarzanie dokonywane jest w drodze zautomatyzowanego postępowania.
– Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) macie Państwo prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, chyba że możemy przedłożyć przekonujące i wymagające ochrony dowody dotyczące przetwarzania danych, które to dowody przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności. Ponadto nie możecie Państwo skorzystać ze swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu, gdy przepis prawa przewiduje pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych danych.
– Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO) przysługuje Państwu prawo do składania skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli uważacie, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia.
– Prawo do wycofania zgody w związku z prawem do ochrony danych osobowych (art. 7. 3 RODO) udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych możecie Państwo odwołać w każdym momencie bez podania przyczyny.
Przekazanie danych poza EOG
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowej.
Dodatkowe informacje
– podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie uniemożliwia przesyłanie informacji oraz nawiązanie współpracy z Administratorem;
– dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej oraz w systemach informatycznych Administratora oraz podmiotu przetwarzającego, któremu Administrator powierzył przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych;
– Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji, tj. profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny sposób wpływało na Panią/Pana.

Wrzuć na luz

Sonia Kłobuchowska     |     Psycholog / Life Coach

+ 48 696 039 146     |     sonia.klobuchowska@naluz.pl